سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه  
محقق 
1371/01/01 
1380/01/01 
مترجمه . ویراستار 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت  
محقق 
1381/01/01 
 
مترجم و ویراستار 
همکاری 
مرکز شیعه شناسی ، پگاه حوزه . فصلنامه حکومت اسلامی ،  
محقق 
 
 
مترجمه . ویراستار 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ‏ 
پژوهشگر 
 
 
تحقیقات ( ترجمه . ویرایش) ‏ 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت ‏ 
پژوهشگر 
1381/01/01 
ادامه دارد 
تحقیقات ( ترجمه . ویرایش) ‏ 
همکاری 
مرکز شیعه شناسی ‏ 
پژوهشگر 
 
 
تحقیقات ( ترجمه . ویرایش) ‏ 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب 
عضو هیئت علمی 
1383/07/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده فقه و اصول پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
فصلنامه نقد و نظر 
عضو هیئت تحریریه 
 
 
علمی، اجرایی 
همکاری 
فصلنامه میقات حج و حدیث زندگی 
عضو هیئت تحریریه 
 
 
علمی، اجرایی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 
محقق 
 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
دائرة المعارف امام خمینی (ره) 
عضو شورای دائرة المعارف 
 
 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه 
عضو انجمن علمی ادیان و مذاهب حوزه 
 
 
علمی، پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی 
مدرس 
 
 
-----